Mléko do škol Ovoce do škol Les ve škole Aktivní škola Menu
Návrat do školních lavic
Datum vložení :   12.05.2020 hod: 12:11
      S obnovením provozu 1. stupně ZŠ platí provozní podmínky, které jsou stanoveny nad rámec standardních podmínek.
      

1. Čestné prohlášení a termín pro vyjádření souhlasu

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení:

-          písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

-          písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

V případě žáků 1. stupně je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020.

Škola bude potvrzovat přítomnost žáka ve škole, nelze tedy po dobu přítomnosti žáka ve škole uplatňovat OČR.


2. Provozní doba školy

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 16:00

a v pátek od 8:00 do 14:30. Škola bude otevřena v 7:45. Doporučujeme k dojíždění využít autobusovou linku dálkového autobusu 904 směr Jeseník, který nově zastavuje u školy v 7:48. Odjezd Malá Morávka, zast. je v 7:46.


Ranní družina není poskytována.


Dopolední část 8:00 – 12:00

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP

školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku.

 

Odpolední část 12:00 – 16:00

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

 

Školní stravování bude poskytováno formou teplého oběda při dodržování hygienických pravidel.

 

3. Provoz školy a hygienická opatření

a) Hygienická opatření

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům s rouškou, nikoliv doprovázejícím osobám.

- K měření tělesné teploty bude škola využívat bezkontaktní teploměr denně před vstupem do školy.

- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

- Pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti nebo jim bude změněna aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka.

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a 2 sáčky na uložení roušky. Zřizovatel dětem zajistil 1 látkovou roušku. Doporučujeme sáčky dětem popsat.

- Do školy volte oblečení volnočasové, stejně jako obuv (na dopolední přestávky např. holínky). Aktivity budou organizovány tak, aby venku mohla být strávena vetší část dne, než obvykle (přestávky, odpolední aktivity).

- Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. Probíhat bude pouze pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.

- Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

b) Pravidla vzdělávání

- Vzdělávání bude od 25. 5. 2020 nepovinné, nebude nutné omlouvat žáky, pokud nebudou k výuce přihlášeni. Žádnému žákovi (přihlášenému, nepřihlášenému) se absence nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

- Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.

- Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 2 metry (nejméně 1,5 metru).

- Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

c) Provoz školy

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu (uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst.) a dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje a zajistí průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do šatny a do třídy.

V budově školy

Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce.

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Pokud počasí umožní, budou se trávit přestávky venku. K tomuto účelu je nutné zajistit dětem na přezutí holínky.

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. (Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst.)

Ve třídě

Pokud žák opomněl použít dezinfekční prostředek po přezutí, neprodleně musí použít dezinfekci na ruce po příchodu do třídy. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Lavice ve třídě jsou rozmístěny tak, aby bylo umožněno dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. (Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst).

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

V každé třídě se musí často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

 

 

Ve školní jídelně

Před obědem si žáci v jídelně umyjí ruce a mohou využít desinfekci rukou.

Ve školní jídelně budou žáci rozmístěni tak, aby byly dodrženy stanovené rozestupy 2 m.

Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití do 1 vlastního sáčku.

Pokrmy bude vydávat personál ŠJ včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají.

 

4. Způsoby předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

a) Předávání před dopoledním blokem

Budova školy se odemyká v 7:45. Pokud žáka předává doprovázející osoba, probíhá předání před školou. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

b) Předávání žáka po ukončení vzdělávacích aktivit

Konec vyučovacích aktivit žáka je volen zákonným zástupcem prostřednictvím zvláštního tiskopisu „Odchody žáka“.  Žák odchází sám nebo s doprovázející osobou. Pokud žáka vyzvedává doprovázející osoba, využije zvonek s kamerou. Vstup do budovy školy není doprovázejícím osobám umožněn.

c) Omlouvání žáků

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Zpět na seznam