Mléko do škol Ovoce do škol Les ve škole Aktivní škola Menu
Základní hygienická opatření
Datum vložení :   31.08.2020 hod: 15:40
      PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 (DLE AKTUÁLNÍHO MANUÁLU MŠMT ČR K 24.8.2020) Vážení rodiče, prosíme, abyste i po zahájení školního roku respektovali platná hygienická opatření, která byla vytvořena v souladu s Manuálem k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vydaném MŠMT a MZd:
      

Škola dodržuje stanovená hygienická a protiepidemická pravidla a standard úklidu dle „Manuálu“ MŠMT.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s COVID 19 postupuje škola podle pokynů KHS.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná speciální pravidla pro organizaci vstupu žáků do školy.

Zákonní zástupci vybaví děti pro pobyt ve škole jednorázovými kapesníky do lavice i do školní družiny a v průběhu školního roku zajistí každé pondělí čistý ručník do učebny.

Používání roušek není momentálně povinné, jejich používání je dobrovolné. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS

Žáci a osoby vykazující známky infekčního onemocnění nesmí vstupovat do budovy.

Doprovod žáků nevstupuje do budovy školy. Do budovy školy nemá volný přístup žádná osoba, která není žákem či zaměstnancem školy, vyjma cizích strávníků ve stanoveném čase. O případných nezbytných výjimkách rozhodne ředitel. Veškeré návštěvy a jednání se proto budou odehrávat v určených prostorách a budou evidovány prostřednictvím pověřeného pracovníka.

Při vstupu do budovy školy provedou všichni dezinfekci rukou prostřednictvím roztoku připraveného v dávkovačích u vchodových dveří.  Následně v co nejkratším čase si každý žák důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači. Hygiena rukou se dodržuje po celou dobu pobytu ve škole.

V souladu s doporučením manuálu MŠMT ČR do školy nebudou mít přístup žáci s příznaky onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy bolesti svalů či kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu apod.). Žáci, u kterých se příznak onemocnění projeví v průběhu výuky, budou bez zbytečného odkladu izolováni od ostatních v šatně a zákonný zástupce bude povinen si je v co nejkratší možné lhůtě ze školy vyzvednout.

 

Po vyzvednutí žáka s příznaky onemocnění ze školy je zákonný zástupce povinen telefonicky kontaktovat příslušného dětského lékaře, který rozhodně o dalším postupu.  Zákonný zástupce pak o výsledku jednání s lékařem informuje třídního učitele.

 

Děkujeme za pochopení.

Zpět na seznam